علم بیومتریک در کنترل تردد فیزیکی و حضور و غیاب- بخش دوم

سیستم های تحت شبکه بسیاری از كاربردهای کنترل تردد، مستلزم آنند كه بيش از يك درب را كنترل كنند. با اينكه چندین دستگاه مستقل را می توان مستقر كرد، اما اين كار موثر نيست. شبکه¬ای از دستگاه های بیومتریک، عملیاتی تر است. با شبكه كردن سيستم ها و کامپیوتر، مزایای متعددی برای مدیر سیستم وجود دارد. …

علم بیومتریک در کنترل تردد فیزیکی و حضور و غیاب- بخش دوم ادامه مطلب »