۱۳۹۵-۰۹-۱۷
سیستم کنترل دسترسی virdi

AC 1000

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

AC 2200

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

AC 2100/2500

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

AC 4000

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

AC 5000

۱۳۹۵-۰۹-۱۷

AC 6000